Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego w Rejonie Hodowlanym Wielkich Jezior Mazurskich

Klasa
wieku
Poroże
- - -
Rok życia
Opis poroża Ocena
 I 1 poroże
- - -
2 rok życia
szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długości łyżek O
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek X
szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne - niezależnie od długości XX
2 poroże
- - -
3 rok życia
ósmaki nieregularne i poniżej tej formy O
ósmaki regularne X
byki powyżej regularnego ósmaka XX
3-4 poroże
- - -
4-5 rok życia
wszystkie byki nie koronne O
wszystkie byki jednostronnie koronne X
wszystkie byki obustronnie koronne XX
 II  5-9 poroże
- - -
6-10 rok życia
wszystkie byki nie koronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 5.0 kg O
byki obustronnie koronne o masie poroża od 5.0 kg do 6,5 kg X
byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 6,5 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe XX
III 10 poroże
i powyżej
- - -
11 rok życia
i starsze
wszystkie byki nie koronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 6,5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny O
byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 6,5 kg lecz nie medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny X
byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny XX

 

Ustalenia dodatkowe :

• Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 6,5 kg.
• Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
• Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.
• Podawana masa poroża jest masą brutto (wieniec z czaszką bez żuchwy).

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału saren - rogaczy
Przedziały masy poroża podano dla okręgu suwalskiego.

Klasa
wieku
Poroże
- - -
Rok życia
Opis parostków Ocena
I 1 poroże
- - -
2 rok życia
guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej wysokości tyk do 10 cm O
widłaki o średniej wysokosci tyk powyżej 10 cm X
szóstaki XX
2 poroże
- - -
3 rok życia
szóstaki nieregularne i poniżej tej formy O
Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie poniżej 250g X
Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie powyżej 250g XX
II 3 poroże
i starsze
- - -
4 rok życia
i starsze
Nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 300g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny O
Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 300 g do 350g X
Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 350 g XX

 

Ustalenia dodatkowe:

•  Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (300g)
•  Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
•  Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
•  Za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II klasie wieku odrostek powyżej 3 cm
•  Masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
•  W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt    (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

Selekcja kóz i koźląt

Należy dążyć do pozyskania jak największej liczby kóz nie prowadzących oraz sztuk cherlawych i chorych. Należy eliminować z populacji kozy prowadzące więcej niż dwoje koźląt, pamiętając, że w takiej sytuacji najpierw należy dokonać odstrzału koźląt.

Wśród koźląt całość pozyskania należy w zasadzie zrealizować w grupie kózek, przyjmując jednak zasadę, że z bliźniąt w pierwszej kolejności wybieramy do odstrzału sztukę słabszą.
stat4u DzikOlecko.pl.